Výzva pre základné školy

posted in: Nezaradené | 0

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumu, vývoja a inovácií zameranú na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na základných školách.   Oprávnenými žiadateľmi sú: základné školy v … Read More

Investície podnikov do inovácie produktov a procesov

posted in: Nezaradené | 0

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zastúpení Ministerstva hospodárstva SR vyhlásilo výzvu financovanú z Operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu výskumu, vývoja a inovácií zameranú na založenie novej prevádzkarne, rozšírenie výroby prevádzkarne o výrobky, ktoré sa … Read More

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

posted in: Nezaradené | 0

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE”) s určeným celkovým inštalovaným výkonom, … Read More

Dotácie Environmentálneho fondu na zatepľovanie budov

posted in: Nezaradené | 0

Environmentálny fond rozšíril špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 o činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Cieľom uvedenej činnosti je finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi … Read More

Operačný program Ľudské zdroje

posted in: Nezaradené | 0

Keď dňa 20. 6. 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rokoch 2014-2020, veľa potencionálnych prijímateľov hľadalo samostatný OP Vzdelávanie, tak ako naň boli zvyknutí v programovo období 2007-2013. Avšak … Read More

Operačné programy 2014 – 2020

posted in: Nezaradené | 0

Slovenská republika bude v programovom období 2014 – 2020 čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy prostredníctvom operačných programov (ďalej len „OP“) v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a cieľa Európska územná spolupráca. Pre OP cieľa Investovanie do rastu … Read More