Naša činnosť je zameraná na zabezpečenie dostupnosti nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej Únie pre všetkých, ktorí majú záujem o implementáciu úspešných a kvalitne realizovaných projektov.

Disponujeme skúsenými odborníkmi s dlhoročnou praxou v oblasti sprostredkovania štrukturálnych a investičných fondov EÚ, implementácie schválených projektov a systému vnútornej kontroly a auditu EÚ fondov. Komunikáciu a spoluprácu s klientom realizujeme na základe osobnej konzultácie projektového zámeru a požiadaviek klienta.

Zabezpečíme komplexné služby odborného dotačného poradenstva:

 • poskytnutie základných informácií o možnostiach realizácie projektov
 • sledovanie a vyhľadávanie vhodných výziev na poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre našich klientov
 • vypracovanie projektu podľa požiadaviek klienta so zohľadnením najoptimálnejšieho a najefektívnejšieho spôsobu riešenia (vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vrátane relevantných príloh)
 • zabezpečenie komunikácie a konzultácií so sprostredkovateľskými orgánmi a príslušnými úradmi
 • zabezpečenie implementácie projektu skúsenými odborníkmi – riadenie projektu
 • kompletný servis týkajúci sa verejného obstarávania
 • zabezpečenie podporných expertných služieb (technické, inžinierske, projekčné a pod.)
 • služby súvisiace s pomocou pri zabezpečení spolufinancovania projektov
 • individuálny a profesionálny prístup
 • pomoc v prípade problémov vzniknutých pri implementácii už existujúcich projektov – rizikový manažment (riešenie problémov vzniknutých v prípade nesprávne nastavených projektov inými sprostredkovateľskými spoločnosťami)
 • školenia zamerané na úspešnú realizáciu a čerpanie fondov a na predchádzanie chýb pri vytváraní projektov
 • finančná zábezpeka ako nástroj ochrany našich klientov

Na základe dlhoročnej praxe v oblasti schvaľovania a implementácie projektov sme sa rozhodli vstúpiť na slovenský sprostredkovateľský trh s víziou vytvárania kvalitne realizovaných projektov a ochrany žiadateľov ako budúcich prijímateľov, ktorí nesú najväčšie riziko spojené s realizáciou projektu. Je to práve konečný prijímateľ, ktorý musí znášať všetky riziká spojené s implementáciou projektov, identifikáciou nezrovnalostí a vysporiadaním možných neoprávnených výdavkov. Opierame sa o priame skúsenosti s rôznymi typmi auditov a kontrol v predchádzajúcom programovom období. Práve na základe nadobudnutých skúseností v oblasti riadenia, implementácie, schvaľovania a následnej kontroly projektov dokážeme eliminovať riziko spojené s realizáciou projektov pre našich klientov.