Výzva pre základné školy

Výzva pre základné školy

posted in: Nezaradené | 0

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumu, vývoja a inovácií zameranú na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na základných školách.

 

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • základné školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • zriadovateľ základnej školy podľa §19 ods. (2) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu.

 

MAXIMÁLNA VÝSKA NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU:

Minimálna výška príspevku na projekt je 11 457 €.

Maximálna výška príspevku na projekt je 424 440 €.

Výška spolufinancovania maximálne 5%.

 

Časová oprávnenosť realizácie projektu:

Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 12 mesiacov.

Maximálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 36 mesiacov.

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 1.1.1 OP ĽZ sú oprávneným typom aktivity:

  • aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi a komunitou,
  • aktivity podporujúce interkultúrne prostredie s cieľom predchádzania segregácie na školách a v triedach( napr. prostredníctvom vytvárania a realizácie lokálnych akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie),
  • skvalitňovanie diagnostikovania a rediagnostikovania detí a žiakov s cieľom predchádzať neodôvodnenému odkladaniu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, školskej neúspešnosti detí a ich zaraďovaniu do špeciálnych tried a škôl,
  • aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie majority a detí/žiakov so ŠVVP s ohľadom na deti/žiakov pochádzajúcich z MRK,
  • aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese.

 

Časový harmonogram konania o ŽoNFP:

Uzavretie hodnotiaceho kola č. 1 bude dňa 22. 03. 2017.

Uzavretie hodnotiaceho kola č. 2 bude dňa 22. 05. 2017.

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

 

Príklady oprávnených výdavkov:

Priame výdavky: Priame personálne výdavky – interné riadenie projektu (zamestnanci školy), pracovné pozície pre pedagógov.

Do projektu bude možné zaradiť nasledovné nové pracovné pozície (počet pozícií v závislosti od celkového počtu žiakov školy):

1) Pedagogický asistent (Štandardná stupnica jednotkových nákladov v súlade s výzvou je 1 005 EUR/mesačne),
2) Inkluzívny tím – mesačné náklady na novovytvorené miesto školského psychológa/špeciálneho pedagóga/sociálneho pedagóga v základných školách (Štandardná stupnica jednotkových nákladov je školský psychológ – 1 235 EUR/mesačne,špeciály pedagóg/sociálny pedagóg – 1 440 EUR/mesačne),

3) Asistent učiteľa – (Štandardná stupnica jednotkových nákladov je 865 EUR/mesačne).

Nepriame výdavky: paušálna sadzba 15% z priamych personálnych výdavkov.

 

Budeme radi, ak si stiahnete aj ponukový list, ktorý sme pre vás pripravili vo formáte pdf: Ponukový list – výzva vzdelávanie