Dotácie Environmentálneho fondu na zatepľovanie budov

Dotácie Environmentálneho fondu na zatepľovanie budov

posted in: Nezaradené | 0

Environmentálny fond rozšíril špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 o činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Cieľom uvedenej činnosti je finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadených, vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.

Termín na predloženie žiadostí: 09.10.2015 (vrátane)

Oprávnené náklady ako aj úhrada spolufinancovania zo strany príjemcu dotácie musia byť realizované v období od 10. 07. 2015 – maximálne do 31. 08. 2016.

Maximálna výška podpory na projekt: 200 000 €
Maximálna miera podpory: 95% z oprávnených nákladov projektu

Oprávnené aktivity:

  • zateplenie obvodových stien a plášťa budovy;
  • zateplenie/výmena strechy;
  • zateplenie podlahy najnižšieho a stropu najvyššieho podlažia,
  • výmena otvorových výplní (okná, dvere);
  • modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej
  • úžitkovej vody;
  • práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory;
  • kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Oprávnení žiadatelia:

  • obec;
  • príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené obcou na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení;
  • samosprávny kraj;
  • príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení.

Podrobnejšie informácie o dotácii pre rok 2015 nájdete tu.