Operačný program Ľudské zdroje

Operačný program Ľudské zdroje

posted in: Nezaradené | 0

Keď dňa 20. 6. 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o

využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rokoch 2014-2020, veľa

potencionálnych prijímateľov hľadalo samostatný OP Vzdelávanie, tak ako naň boli zvyknutí

v programovo období 2007-2013. Avšak v novom programovom období sa OP Vzdelávanie stal

súčasťou OP Ľudské zdroje vo forme prioritnej osi č. 1: Vzdelávanie. Partnerská dohoda takýmto

spôsobom zadefinovala stratégiu a priority pre efektívne a účinné čerpanie investície v objeme viac

ako 2,2 mld. EUR (z toho pre oblasť vzdelávania viac ako 458 mil. EUR).

 

Poďme sa detailnejšie pozrieť, čo prioritná os č. 1 obsahuje. Aké investičné priority v podobe cieľov

môžeme teda očakávať?

 

Cieľ: Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku

kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych,

neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do

vzdelávania a prípravy.

 

Pripravenosti detí na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiaka v základnom a

strednom školstve na jeho budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. na prechod na nasledujúci

stupeň vzdelávania, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu, je

cieľom aktivít zaradených do tejto investičnej priority. Špecifická pozornosť bude tiež venovaná

zvyšovaniu profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Cieľ: Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy,

uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného

vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania

zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku

vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania.

 

Aktivity prispejú k pripravenosti žiaka v odbornom vzdelávaní a príprave na pôsobenie na trhu práce s

dôrazom na uplatňovanie reálneho výkonu praxe u zamestnávateľa. Za týmto účelom sa bude

podporovať aj profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov pôsobiacich v odbornom vzdelávaní a

príprave.

 

Cieľ: Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s

cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín.

 

Stanovený cieľ sa bude napĺňať formou aktivít smerujúcich k zvýšeniu kvality VŠ vzdelávania v súlade

s praxou, a to prostredníctvom podpory výsledkovo – orientovaného vzdelávania. Táto spočíva

predovšetkým v podpore zavádzania profesijne orientovaných študijných programov a štúdia STEM a

IT. Podporovaný bude aj rozvoj ľudských zdrojov vo výskume.

 

Cieľ: Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v

rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a

spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom

usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií.

 

Realizáciou aktivít sa sleduje zlepšenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu a participácii na ňom, so

zreteľom na požiadavky praxe.

 

Štrukturálne fondy a Kohézny fond predstavujú 13, 7 mld. EUR, Európsky poľnohospodársky fond pre

rozvoj vidieka 1,55 mld. EUR a Európsky námorný a rybársky fond 15,8 mil. EUR.  Na základe širokého

konsenzu so sociálno-ekonomickými partnermi dokázalo Slovensko predložiť taký návrh Partnerskej

dohody.

 

Ostatné prioritné osi OP Ľudské zdroje si predstavíme v ďalšom pokračovaní.