Investície podnikov do inovácie produktov a procesov

Investície podnikov do inovácie produktov a procesov

posted in: Nezaradené | 0

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zastúpení Ministerstva hospodárstva SR vyhlásilo výzvu financovanú z Operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu výskumu, vývoja a inovácií zameranú na založenie novej prevádzkarne, rozšírenie výroby prevádzkarne o výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, zásadnú zmenu výrobného procesu existujúcej prevádzkarne.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve predstavuje sumu 75 000 000 €.

Výška príspevku:

 • minimum: 50 000 €
 • maximum: 5 000 000 €

Trvanie otvorenej výzvy s hodnotiacimi kolami:

 • uzavretie 1. kola dňa 29.04.2016
 • uzavretie 2. kola dňa 30.06.2016
 • uzavretie 3. kola dňa 31.08.2016

Oprávnení žiadatelia:

 • Subjekty zo súkromného sektora – fyzické a právnické osoby

Oprávnené aktivity:

 • inovácia produktu,
 • inovácia procesu,
 • organizačná inovácia (pričom vždy musí ísť o kombináciu s inováciou produktu alebo inováciou procesu).

Oprávnené výdavky:

 • obstaranie dlhodobého nehmotného majetku – softvér, oceniteľné práva, ostatný dlhodobý nehmotný majetok, vrátane nadobudnutia patentových prác, licencií (podiel výdavkov na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku nesmie presiahnuť 50 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt).
 • obstaranie dlhodobého hmotného majetku – samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí.

Oprávneným miestom realizácie projektu sú všetky kraje s výnimkou Bratislavského kraja.

Pre posúdenie, či sa projekt bude realizovať na oprávnenom mieste, je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie miesto sídla žiadateľa.

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zvýšenie technologickej úrovne v podnikoch nájdete na webových stránkach Operačného programu Výskum a vývoj.

Budeme radi, ak si stiahnete aj ponukový list, ktorý sme pre vás pripravili vo formáte pdf: ponukový list