Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

posted in: Nezaradené | 0

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve:

člení sa na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja – v tabuľke MRR) a ostatné regióny (Bratislavský kraj – v tabuľke Ostatné R)

  • Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 24 500 000 Eur
  • Ostatné regióny (Bratislavský kraj): 500 000 Eur

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt:

  • Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 50 000 Eur
  • Ostatné regióny (Bratislavský kraj): 50 000 Eur

Oprávneným žiadateľom (prijímateľom) je Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jej príjmu, ktorá v čase podania Žiadosti o nenávratný finančný príspevok nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ.

V prípade žiadateľa, ktorým je právnická osoba (vek, vzdelanie a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik), musí definíciu mladého poľnohospodára spĺňať ten, kto podnik zakladá, ovláda a zároveň vedie a súčasne je splnené nasledovné ustanovenie:

„V prípade, ak mladý poľnohospodár nezakladá podnik ako jeho jediný najvyšší predstaviteľ, bez ohľadu na jeho právnu formu, musí preukázať, že podnik ovláda a zároveň vedie, t.j. má rozhodovacie právomoci týkajúce sa riadenia, zisku a finančného rizika a jeho majetkový podiel na danom podniku je min. 2/3.“.